ความรู้สำหรับเด็ก เสริมความรู้สำหรับเด็ก เลี้ยงลูกให้ฉลาด

แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction) : คลิปเรียนภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction) : คลิปเรียนภาษาอังกฤษ

การพูดแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่าย
Hello. My name is __________. It’s nice to see you today.

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, คลิปเรียนภาษาอังกฤษ
แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction)


เลี้ยงลูกให้เก่ง เลี้ยงลูกให้ฉลาด

No comments yet.

Leave a Reply